Personlig og social intelligens - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Personlig og social intelligens

Artikler
Personlig og social intelligens
Intro
Artiklen omhandler en beskrivelse af personligheden ud fra et historisk perspektiv.
Personligheden ses ud fra neuropsykologiske aspekter med vægten lagt på det kognitive. Der sættes fokus på sammenhængen mellem indlæringsvanskeligheder, personlighed og psykisk sygdom.

Personlighedens udvikling har fascineret mange op gennem tiden. Peter Lauridsen har i sin bog om personlighedens psykologi lagt vægt på tre aspekter:
1. Hvad har jeg været ?
2. Hvad har jeg gjort ?
3. Hvad er jeg blevet ?

Erfaringer er vigtige for personlighedens udvikling. "Hvis jeg har udrettet noget betydningsfuldt bliver jeg samtidig forandret som person og min personlighed ændrer sig."

I 1900-tallet sker der en udvikling inden for personlighedspsykologien i følgende forskellige retninger:
- At finde strukturer og egenskaber i sammenhæng med reaktionsmønstre
- At finde drivkræfterne i tænkning, handling, motiver og holdninger
- At finde/beskrive forandringer, strukturer og reaktionsmønstre i individets liv.
- At finde/beskrive forskelle mellem personligheder

De forskellige teoretiske retninger tager udgangspunkt i følgende temaer:
Typologien: opstilling af forskellige personlighedstyper, som modsvares af et fast af reaktionsmønstre.
Faktorteorien: ser på grundlæggende faktorer bag adfærdsmønstre, som ses i mange populære personlighedsafdækninger f.eks. i ugeblade.
Psykodymaniske Teorier: personligheden opstår i konfrontationen mellem drifter og omgivelser.
Behaviorisme: personligheden ses som et resultat af forstærkning eller hæmning af reaktionsmønstre.
Interaktionistisk Personlighedspsykologi: forsøger at integrere neuropsykologi, kognition og genetisk forskning, som indikerer at 70 % af vore personlighedstræk er genetisk bestemt.
Kognitiv Personlighedsteori: personlighedstyper defineret ud fra deres grad af automatiske funktionelle tanker/handlinger

Læs den fulde artikel ved at trykke på linket nedenfor.
Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold